Velkommen / Vedtægter

Vedtægter

                                  VEDTÆGTER for VAFF
                    vedtaget på generalforsamlingen den 1.december 2018
 
§1.
Foreningens navn er VAFF (Venner Af Faaborg Festival) med hjemstavn i Faaborg.

Formål
§2
Foreningens hovedformål er, at støtte almennyttige foreninger/events i Faaborg ved afholdelse af koncerter / musiske events

Medlemskab
§3
Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til bestyrelsen, tilmelding via hjemmesiden, eller til den medlemsansvarlige – samt ved betaling af kontingent.

§4
Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen. Hvis et medlem skylder kontingent for et år, bliver vedkommende udelukket. Gældende vedtægter kan læses på foreningens hjemmeside.

§5
Foreningens indtægter skaffes via kontingent fra medlemmer, sponsorer samt overskud fra udadvendte musiske arrangementer og events. Overskud fra arrangementer må udelukkende anvendes som beskrevet i §2 og skal udloddes en gang årligt ved generalforsamlingen i marts. Bestyrelsen i VAFF udvælger ved flertalsbeslutning de aktuelle donationsmodtagere.

§6
Generalforsamlingen er den højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i marts måned.  Medlemmerne indkaldes til denne med mindst to ugers varsel.

§7
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af foreningens medlemmer fremsender skriftlig begæring herom med angivelse af forhandlingsemne. Sådanne generalforsamlinger skal indvarsles senest 14 dage efter begæringens fremkomst, ligeledes med mindst 14 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig. Ved afstemning gælder simpel stemmeflerhed. Er stemmerne lige bortfalder forslaget.
 
Ordinær generalforsamling afholdes med følgende dagsorden:

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Aflæggelse af regnskab
Fastlæggelse af kontingent
Indkomne forslag
Valg til bestyrelsen
eventuelt

 
Bestyrelsen
§8
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af formand, næstformand og kasserer samt yderligere to bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen ved simpel stemmeflerhed. Det ene år er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg, det andet år 2 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Ved indtrædende vakance supplerer bestyrelsen sig selv med gyldighed til førstkommende generalforsamling

§9
Foreningens medlemmer betaler kontingent. Dette kontingent er sat til kr. 100,00 pr. år, og kan reguleres på generalforsamlingen en gang årligt.

§ 10
Formanden indkalder til bestyrelsesmøder, så ofte det findes nødvendigt, eller når tre bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Formanden leder forhandlingerne ved møderne.

 Regnskab og Revision
§ 11
Kassereren fører regnskabet over foreningens indtægter og udgifter og sørger for, at foreningens midler indsættes i pengeinstitut på specielt oprettede foreningskonti. Beløb kan kun hæves ved underskrift af formanden eller ved underskrift af kassereren.  Regnskabsåret er 1/1 – 31/12

 Arbejdsopgaver
§ 12
Formanden sørger for, at der udfærdiges referat over bestyrelsesmøder, generalforsamlinger m.v. og sørger for afvikling af foreningens korrespondance, eventuelt sammen med kassereren. Formanden sørger for, at udsendte skrivelser bliver kopieret, og at kopierne sammen med modtagne skrivelser samt mødereferater opbevares i foreningens arkiv.

 Lovændringer og opløsning
§ 13
Til ændringer af foreningens vedtægter kræves mindst 2/3 majoritet af de afgivne stemmer. Foreningen kan kun opløses, såfremt mindst 3/4 af de fremmødte medlemmer stemmer for det på to generalforsamlinger, der indkaldes af bestyrelsen med mindst to ugers og højst to måneders mellemrum. I tilfælde af denne forenings opløsning overgår foreningens midler til almennyttige formål som  beskrevet i §2

Tegning - Hæftelse
§ 14
Foreningen forpligtes ved underskrift af tre bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.
Foreningens kasserer har fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen form for hæftelse.

 

 

 
 
Du kan altid kontakte Jan Valbak, formand for VAFF: 23 23 71 33 / mail: hookhouse@stofanet.dk